Barcelona (4h) - San Sebastian (7h) - Sevilla (8h) - Vigo (11h) - Berlin (25h) - Londres (24h) - Madrid (4h) - Oslo (36h) - Helsinki (39h) - Paris (16h) - Lisboa (11h) - Oporto (12h) - Lyon (12h) - Mulhouse (16h) - Amsterdam (25h) - Milán (16h) - Roma (20h) - Bari (25h) - Frankfurt (21h) - Munchem (21h) - Colonia (21h) - Hamburgo (25h) - Manchester (29h) - Viena (25h) - Liubliana (24h) - Budapest (32h) - Bratislava (32h) - Praga (25h) - Bucarest (48h) - Cluj Napoca (34h) - Arad (34h) - Estocolmo (34h) - Goteborg (34h)